fbpx

בקשה לצו קיום צוואה

על מנת שצוואתו של אדם שנפטר תיכנס לתוקף וניתן יהיה לחלק את העזבון בין היורשים,
יש לפנות לרשם לענייני ירושה ולהגיש בקשה לצו קיום צוואה.
כל אחד מן היורשים רשאי להגיש את הבקשה,
אך בשל חשיבותו של הצו והאפשרות של התנגדות לצוואה, מומלץ להסתייע בעניין זה בעורך דין.

הגשת הבקשה
כדי לחלק את רכושו של אדם שנפטר על פי צוואתו, דורש החוק לקבל צו קיום צוואה.
לצורך כך, יש להגיש בקשה בכתב אל הרשם לענייני ירושה.
על מגיש הבקשה לצרף אליה מספר מסמכים כגון:

  • צוואה מקורית,
  • תעודת פטירה,
  • אישור על משלוח הודעה (באופן אישי או בדואר רשום) בדבר הגשת הבקשה ליורשים האחרים.

מי רשאי להגיש את הבקשה? כל אחד מן המוטבים בצוואה או אדם אחר המעוניין בקבלת הצו.
כך למשל, נושה של אחד היורשים, יכול להגיש את הבקשה, על מנת שיוכל להיפרע מחלקו של אותו יורש בעזבון.
הבקשה תוגש בכתב או באופן מקוון, על פי נסיבות העניין.

התנגדות לצוואה
לאחר שמוגשת הבקשה לרשם, תפורסם בעיתון יומי כי הוגשה בקשה כאמור, על מנת לאפשר לציבור להגיש התנגדות למתן הצו.
התנגדות לצוואה נדונה בבית המשפט לענייני משפחה כאשר המתנגד מבקש להוכיח כי קיימת עילה לפסילתה של הצוואה.
התנגדות לצוואה תתבסס על אחת מן העילות שבחוק:
-השפעה בלתי הוגנת על המצווה
-צוואה לטובת עדים
-אי כשירות המצווה לערוך צוואה ועוד.
בית המשפט יחליט האם לקבל את ההתנגדות ולפסול את הצוואה, באופן מלא או חלקי,
או האם לדחות את ההתנגדות ולהעניק ליורשים צו קיום צוואה, אשר יאפשר להם לחלק ביניהם את העזבון.

ליווי משפטי
הגשת בקשה לקיום צוואה אינה מחייבת פנייה לעורך דין וכל יורש או בעל עניין, רשאי להגיש את הבקשה לבדו.
אולם, ישנן כמה סיבות שבגינן כדאי למסור את הטיפול בבקשה לעורך דין.

ראשית,  על מנת לזרז את הטיפול בקבלת הצו.
היות שמדובר בהליך משפטי – פרוצדוראלי, מי שאינו בקיא בו, יגיש לעיתים קרובות בקשה חסרה.
זו תשוב אל המבקש להשלמות ותיקונים וכך קבלת הצו מתעכבת משמעותית ולא ניתן לחלק את העזבון.

שנית, היה ומוגשת התנגדות לצוואה, זקוקים היורשים לייצוג משפטי
במסגרתו יפעל עורך הדין להפרכת טענות המתנגד ודחייתה של ההתנגדות על ידי בית המשפט.

שלישית, ליווי משפטי יכול לסייע גם במקרים מורכבים,
למשל, כאשר מתעוררת מחלוקת בין היורשים, כאשר יש צורך לערוך הסכם יורשים ועוד מגוון סיטואציות שונות.

השאר פרטים ואחזור אליך בהקדם או התקשר לטלפון: 050-2230260